Avís legal i termes d’ús

En aquest espai, l’USUARI, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la navegació. Glauc artesania com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el *RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades i la *LSSI-CE la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web glaucartesania.cat inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment.

DADES PERSONALS QUE RECAPTEM I COM HO FEM

Llegir Política de Privacitat

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Glauc Artesania. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.
Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix la seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars, qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars i la seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web glaucartesania.cat, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Glauc Artesania o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant glauc Artesania no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicats per l’usuari a glaucartesania.cat poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a glaucartesania.cat, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i glaucartesania.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Glauc Artesania. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Glauc Artesania.
L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) *podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a glaucartesania.cat indicant:
Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació

POLÍTICA DE COMENTARIS

En la nostra web i es permeten realitzar comentaris per a enriquir els continguts i realitzar consultes. No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.
Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.
No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Glauc Artesania amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals.

CONTACTE

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal glaucartesania.cat, s’ha de dirigir a glaucartesania@gmail.com

De part de l’equip que formem Glauc Artesania us agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal